شماره تماس :
28 32223367

فکس :
28 32227448

شاسی (باالکتروموتور1500دور)

شاسی پمپهای ETA (باالکتروموتور1450دور)

شاسی پمپهای ETA (باالکتروموتور1450دور)

شاسی پمپهای WKL (باالکتروموتور1450دور)

شاسی پمپهای WKL (باالکتروموتور1450دور)

X