شماره تماس :
28 32223367

فکس :
28 32227448

شاسی (باالکتروموتور3000دور)

شاسی پمپهای ETA   (باالکتروموتور2900دور)

شاسی پمپهای ETA (باالکتروموتور2900دور)

شاسی پمپهای WKL   (باالکتروموتور2900دور)

شاسی پمپهای WKL (باالکتروموتور2900دور)

X