شماره تماس :
28 32223367

فکس :
28 32227448

شاسی وکوبله پمپها باموتورهای دیزل

شاسی باموتور دیزل WKL 100/ 4

شاسی باموتور دیزل WKL 100/ 4

شاسی باموتور دیزل WKL 100/ 5

شاسی باموتور دیزل WKL 100/ 5

شاسی باموتور دیزل WKL 100/ 6

شاسی باموتور دیزل WKL 100/ 6

شاسی باموتور دیزل WKL 100/ 7

شاسی باموتور دیزل WKL 100/ 7

شاسی باموتور دیزل WKL 100/ 8

شاسی باموتور دیزل WKL 100/ 8

شاسی باموتور دیزل WKL 125/ 4

شاسی باموتور دیزل WKL 125/ 4

شاسی باموتور دیزل WKL 125/ 5

شاسی باموتور دیزل WKL 125/ 5

شاسی باموتور دیزل WKL 125/ 6

شاسی باموتور دیزل WKL 125/ 6

شاسی باموتور دیزل WKL 50/ 6

شاسی باموتور دیزل WKL 50/ 6

شاسی باموتور دیزل WKL 50/ 7

شاسی باموتور دیزل WKL 50/ 7

شاسی باموتور دیزل WKL 65/ 6

شاسی باموتور دیزل WKL 65/ 6

شاسی باموتور دیزل WKL 80/ 6

شاسی باموتور دیزل WKL 80/ 6

شاسی وکوبله باموتوردیزل پمپ ETA کروه 200(مانند ETA65-200)

شاسی وکوبله باموتوردیزل پمپ ETA کروه 200(مانند ETA65-200)

شاسی وکوبله باموتوردیزل پمپ ETA کروه 250(مانند ETA65-250)

شاسی وکوبله باموتوردیزل پمپ ETA کروه 250(مانند ETA65-250)

شاسی وکوبله باموتوردیزل پمپ ETA کروه 315(مانند ETA65-315)

شاسی وکوبله باموتوردیزل پمپ ETA کروه 315(مانند ETA65-315)

شاسی وکوبله باموتوردیزل پمپ ETA کروه 400(مانند ETA80-400)

شاسی وکوبله باموتوردیزل پمپ ETA کروه 400(مانند ETA80-400)

X