شماره تماس :
28 32223367

فکس :
28 32227448

شاسی وکوبله

شاسی پشت تراکتوری

شاسی پشت تراکتوری

شاسی (باالکتروموتور1500دور)

شاسی (باالکتروموتور1500دور)

شاسی (باالکتروموتور3000دور)

شاسی (باالکتروموتور3000دور)

شاسی وکوبله پمپها باموتورهای دیزل

شاسی وکوبله پمپها باموتورهای دیزل

X