شماره تماس :
28 32223367

فکس :
28 32227448

شاسی پمپهای ETA (باالکتروموتور1450دور)

شاسی وکوبله  ETA گروه 32  (1500 دور)

شاسی وکوبله ETA گروه 32 (1500 دور)

شاسی وکوبله  ETA گروه 40 (1500 دور)

شاسی وکوبله ETA گروه 40 (1500 دور)

شاسی وکوبله  ETA گروه 50 (1500 دور)

شاسی وکوبله ETA گروه 50 (1500 دور)

شاسی وکوبله  ETA گروه 65 (1500 دور)

شاسی وکوبله ETA گروه 65 (1500 دور)

شاسی وکوبله  ETA گروه 80 (1500 دور)

شاسی وکوبله ETA گروه 80 (1500 دور)

شاسی وکوبله  ETA گروه 100 (1500 دور)

شاسی وکوبله ETA گروه 100 (1500 دور)

شاسی وکوبله  ETA گروه 125 (1500 دور)

شاسی وکوبله ETA گروه 125 (1500 دور)

شاسی وکوبله  ETA گروه 150 (1500 دور)

شاسی وکوبله ETA گروه 150 (1500 دور)

X