شماره تماس :
28 32223367

فکس :
28 32227448

شاسی پمپهای ETA (باالکتروموتور2900دور)

شاسی وکوبله ETA 32-160 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 32-160 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 32-200 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 32-200 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 32-250 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 32-250 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 40-125 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 40-125 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 40-160 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 40-160 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 40-200 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 40-200 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 40-250 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 40-250 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 50-160 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 50-160 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 50-200 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 50-200 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 50-250 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 50-250 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 65-125 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 65-125 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 65-160 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 65-160 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 65-200 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 65-200 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 65-250 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 65-250 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 80-160 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 80-160 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 80-200 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 80-200 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 80-250 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 80-250 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 100-160 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 100-160 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 100-200 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله ETA 100-200 (باالکتروموتور2900 دور)

X