شماره تماس :
28 32223367

فکس :
28 32227448

شاسی پمپهای WKL (باالکتروموتور1450دور)

شاسی کوبله گروه WKL 32 (باالکتروموتور1500 دور)

 

 

شاسی کوبله گروه WKL 32 (باالکتروموتور1500 دور)

شاسی کوبله گروه WKL 40 (باالکتروموتور1500 دور)

 

 

شاسی کوبله گروه WKL 40 (باالکتروموتور1500 دور)

شاسی کوبله گروه WKL 50 (باالکتروموتور1500 دور)

شاسی کوبله گروه WKL 50 (باالکتروموتور1500 دور)

شاسی کوبله گروه WKL 65 (باالکتروموتور1500 دور)

شاسی کوبله گروه WKL 65 (باالکتروموتور1500 دور)

شاسی کوبله گروه WKL 80 (باالکتروموتور1500 دور)

شاسی کوبله گروه WKL 80 (باالکتروموتور1500 دور)

شاسی کوبله گروه WKL 100 (باالکتروموتور1500 دور)

شاسی کوبله گروه WKL 100 (باالکتروموتور1500 دور)

شاسی کوبله گروه WKL 125 (باالکتروموتور1500 دور)

شاسی کوبله گروه WKL 125 (باالکتروموتور1500 دور)

شاسی کوبله گروه WKL 150 (باالکتروموتور1500 دور)

شاسی کوبله گروه WKL 150 (باالکتروموتور1500 دور)

X