شماره تماس :
28 32223367

فکس :
28 32227448

شاسی پمپهای WKL (باالکتروموتور2900دور)

شاسی وکوبله WKL 32/ 1 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله WKL 32/ 1 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله WKL 32/ 2 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله WKL 32/ 2 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله WKL 32/ 3 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله WKL 32/ 3 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله WKL 32/ 4 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله WKL 32/ 4 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله WKL 32/ 5 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله WKL 32/ 5 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 32/ 6 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 32/ 6 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 32/ 7 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 32/ 7 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 40/ 1 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 40/ 1 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 40/ 2 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 40/ 2 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 40/ 3 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 40/ 3 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 40/ 4 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 40/ 4 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 40/ 5 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 40/ 5 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 40/ 6 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 40/ 6 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 40/ 7 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 40/ 7 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 50/ 1 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 50/ 1 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 50/ 2 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 50/ 2 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 50/ 3 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 50/ 3 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 50/ 4 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 50/ 4 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 50/ 5 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 50/ 5 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 50/ 6 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 50/ 6 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 50/ 7 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 50/ 7 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 65/ 1 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 65/ 1 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 65/ 2 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 65/ 2 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 65/ 3 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 65/ 3 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 65/ 4 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 65/ 4 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 65/ 5 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 65/ 5 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 65/ 6 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 65/ 6 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 80/ 1 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 80/ 1 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 80/ 2 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 80/ 2 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 80/ 3 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 80/ 3 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 80/ 5 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 80/ 5 (باالکتروموتور2900 دور)

X