شماره تماس :
28 32223367

فکس :
28 32227448

قطعات یدکی ETA

گروه محفظه های ETA

گروه محفظه های ETA

گروه پروانه های ETA
گروه پروانه های ETA
گروه سرپوشهای ETA (گلند)
گروه سرپوشهای ETA (گلند)
گروه یاتاقانهای ETA

گروه یاتاقانهای ETA

گروه پایه گونیا ETA
گروه محورهای ETA
گروه رینگهای آببندی ETA

گروه رینگهای آببندی ETA

گروه بلبرینگهای ETA

گروه بلبرینگهای ETA

گروه عینکی ETA

گروه عینکی ETA

گروه فشاردهنده ETA

گروه فشاردهنده ETA

گروه خنک کننده ETA

گروه خنک کننده ETA

گروه درپوش بلبرینگ ETA

گروه درپوش بلبرینگ ETA

نوار گرافیت ETA

نوار گرافیت ETA

پیچها ومهره ها در ETA

پیچها ومهره ها در ETA

گروه بوشهای ETA

گروه بوشهای ETA

مهره سرمحور ETA

گروه خارهای ETA

گروه خارهای ETA

گروه آب پخش کن ETA

گروه آب پخش کن ETA

X