شماره تماس :
28 32223367

فکس :
28 32227448

لیست قیمت ها

گیربکس های حلزونی

نوع محصول 49 63 86 110 130 150 185 210 250

VF

(N . A .V)

2530000 2920000 3570000 5250000 8180000 11650000 17760000 36250000 52370000
MVF

(N . A .V)

3380000 4170000 4930000 6780000 10430000 14930000 22650000 46190000 66990000
VF

(F . FC . P)

2920000 3340000 4390000 6000000 9400000 13440000 20500000 41790000 60400000
MVF

(F . FC . P)

3760000 4580000 5500000 7530000 11650000 16740000 25390000 51730000 75040000

 

نوع محصول 150 180 220 250 300

VFU  (N.A.V)

17660000 27260000 52060000 65370000 119800000
MVFU  (N.A.V) 19530000 30440000 _ _ _

 

 

نوع محصول 50  63 75 90 110 130 150
SHRV

___________________

SHMRV

 2600000  3700000 4700000 6500000 10000000 13000000 24000000

قیمت ها بدون اطلاع قبلی ( با توجه به افزایش مواد اولیه و هزینه ها) قابل تغییر می باشد

 

 

نوع محصول پایه دار افقی فلانچ دار

افقی عمودی

دوسر شافت

پایه دار

هالو شافت

پایه دار

هالو شافت

فلانچدار

G0 3760000

_____________

D=22

4320000

_____________

D=22

4320000

_____________

D1=14 , D2=22

4910000

_____________

D=22

5640000

_____________

D=22

G1 4140000

_____________

D=28

4750000

_____________

D=28

4750000

_____________

D1=19 , D2=28

5400000

_____________

D=28

6200000

_____________

D=28

G2 5940000

_____________

D=32

6820000

_____________

D=32

6820000

_____________

D1=22, D2=32

6870000

_____________

D=32

8900000

_____________

D=32

G3 8470000

_____________

D=48

9760000

_____________

D=48

9760000

_____________

D1=28 , D2=48

11040000

_____________

D=48

12760000

_____________

D=48

G4 12610000

_____________

D=60

14490000

_____________

D=60

14490000

_____________

D1=32 , D2=60

16340000

_____________

D=60

18910000

_____________

D=60

G5 18050000

_____________

D=75

20470000

_____________

D=75

20470000

_____________

D1=38 , D=75

23450000

_____________

D=75

27070000

_____________

D=75

G6 34960000

_____________

D=90

40220000

_____________

D=90

40220000

_____________

D1=48 , D2=90

45400000

_____________

D=90

52460000

_____________

D=90

G7 70490000

_____________

D=100

——–

_____________

D=100

81080000

_____________

D1=48 , D2=100

91570000

_____________

D=100

——

_____________

D=100

X