شماره تماس :
28 32223367

فکس :
28 32227448

برچسب آرشیو قیمت پروانه ETA

خرید پروانه ETA

خرید پروانه ETA خرید پروانه ETA پمپ گریز از مرکز افقی، با محفظه حلزونی، یک طبقه، پروانه یکسر آویز، موتور جدا، تک مکشه مرکزی می باشد. پروانه پمپ بالانس دینامیکی گردیده و محور به وسیله نوار گرافیتی آب بندی .
X